Türk Hemşireler Derneği'nin Katıldığı Ortak Basın Açıklaması

Türk Hemşireler Derneği'nin Katıldığı Ortak Basın Açıklaması

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği’nin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname hakkında ki görüşü bellidir. THD bu görüşünü web sayfamızda yer alan “Senden Habersiz…!” başlıklı broşürü hazırladıktan sonra  54 bin adet bastırıp hemen hemen tüm illere meslektaşlarımızın görüşüne sunmak üzere dağıtmıştır. Yanıt bekliyoruz.

Bir diğer önemli beklentimiz de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurulunun bu konuda sergilediği davranışa benzer bir davranışı  diğer üniversitelerin hemşire dahil sağlık insan gücü yetiştiren ve çalıştıran fakülte  ya da bölümlerinin göstermesi ve sonucu  kamu oyunun bilgisine sunmasıdır.

THD Genel Merkez

27.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI

 

12 Mayıs 2011 Dünya Hemşireler Günü

                          

AÇIK DAVET

“OLAĞANÜSTÜ BİR MESLEĞİN SORUNLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE TARTIŞMA”

 

Türk Hemşireler Derneğinin üyesi olduğu Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) her yıl olduğu gibi bu yıl için de tüm ülkelerde tartışılmak üzere bir gündem belirlemiştir. Bu yılın gündemi şu başlığı taşımaktadır:  “Arada ki Mesafeyi Kapatmak:  Sağlık Hizmetinin herkes için eşit ve ulaşılabilir olmasını sağlamada hemşireler”…

ICN her yıl için, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi önemli örgütlerin dünyada yaşanan birçok sorun arasından önemi ya da önceliği nedeniyle o yıl için öne çıkardığı sorunları da dikkate alarak bir gündem belirlemektedir. Belirlenen gündemler her zaman her ülkenin öncelikli gündemi olmayabilmektedir. Bu nedenle ülkeler ister doğrudan gündem etrafında ister kendi oluşturdukları gündem çerçevesinde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününde konuyu tartışmaya açmaktadırlar.

ICN ‘in bu yıl için belirlediği konu da diğer yıllarda belirlediği pek çok konu gibi Türk Hemşireler Derneği tarafından önemi nedeniyle doğrudan benimsenmiş ve bu nedenle tartışmaya açılmış olan bir konudur. Neden?

Çünkü gündem ve gündeme kaynaklık eden metin açık bir biçimde Milenyum Hedeflerine rağmen dünyada sağlık hizmetinin herkes için eşit ve ulaşılabilir olmadığını, zengin ile yoksul arasında ki farkın ya da mesafenin kalkmadığını hatta daha da büyüdüğünü ifade etmektedir. Gündem sadece bunu ifade etmekle kalmayıp sağlık çalışanları arasında yer alan hemşirelerin sağlık hizmetinin herkese  eşit ve ulaşılabilir olması için etkin olmasına, olması gerektiğine, olabileceğine vurgu yapmaktadır.

Bu gündem ister istemez ülkemiz sağlık politikasını, bu politika çerçevesinde hizmet sunumunda ki ulaşılabilirlik ve eşitlik sorunları ile hemşireliğin durumunu ortaya koymayı zorunlu kılmaktadır. Kısacası gündem, ülkemiz sağlığına ilişkin ideoloji ve onun bir yansıması olan politikaların tartışılmasını talep etmektedir.

Hemşireler sağlık hizmeti sunumunun herkes için eşit ve ulaşılabilir olması için mücadeleyi hangi koşullarda verebilirler? Örneğin, en ufak bir eleştirel tavır sergilemeyi korkmadan göze alabilecek durumda mıdır hemşire?  Güvencesiz bir sistemde, hemen hemen hiçbir uluslararası norma uymayan saatler, zamanlar ve zeminlerde çalışmakla kalmayıp en az ücreti almaya razı olan hemşire mücadeleye ne denli hazırdır?  Çocuk yaşta hemşire yapılanların sistemi görmeleri, yorumlamaları, bir seçenek üretmeleri ve bunun hayata geçmesi için mücadele vermeleri ne denli mümkün olabilir? Bu ülkede hemşire diploması alanlar meslek, ülke ve içinde yer aldığımız dünyada olup bitenler hakkında ne denli bilinçli ve duyarlıdırlar? Bu ülkede diploma almak adına emek çarçur edilirken, bazı siyasilerin, bazı sendikaların mevzuata rağmen taraftarlarının görece ayrıcalıklı konuma gelmelerinde söz sahibi olmaları yoğun bir biçimde söz konusu iken,  sistemde eşitlik mücadelesi için kim mücadele verebilir? Hemşirelik Kanunu değişti… Hemşirelik Yönetmeliği değişti… Hangimiz ne zaman anlayacağız mesleki yönden ve dolayısı ile sistemde söz sahibi olma yönünden bize büyük bir güç verecek olan bu değişimin değerini?  Bunun gibi pek çok soru ve sorun?

Programımızı bu anlayış ile oluşturduk. İlgi duyan herkesi, 12 Mayıs 2011 Perşembe günü, 10:00- 13:00 saatleri arasında bu önemli tartışmanın yapılacağı Ankara Üniversitesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonuna gönülden davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla.

Prof. Dr. Saadet Ülker
Genel Başkan

 

Toplantı yeri ve saati: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Abdülkadir Noyan Konferans Salonu, Sıhhiye / ANKARA :  10:00 - 13:00

12 Mayıs Programı        Davetiye


                 TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NDEN ÖNEMLİ  BİR AÇIKLAMA

YETER ARTIK! 

İSTANBUL ÖZEL KARTAL HASTANESİNDE CEREYEN EDEN OLAYLA İLGİLİ OLARAK İSTANBUL ŞUBEMİZİN ÇALIŞMA YAPACAĞINI, ELDE EDİLEN VERİLERİN HALKIMIZLA PAYLAŞILACAĞINI KONUYLA İLGİLİ BİR ÖNCEKİ AÇIKLAMAMIZDA BU SAYFADA İFADE ETMİŞTİK

ELDE ETMEYE BAŞLADIĞIMIZ VERİLER, SAĞLIK BAKANLIĞINI AŞAĞIDA BİLDİRDİĞİMİZ KONUDA BİR AN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMAYA ZORUNLU KILMAKTADIR:

"BU HASTANENİN OLAYIN CEREYAN ETTİĞİ YENİ DOĞAN BİRİMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM BİRİMLERİNDE HEMŞİRE GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİSİYLE ÇALIŞTIRILANLARIN MESLEK DİPLOMALARI VE MESLEKİ GEÇMİŞLERİ  NEDİR?"

THD GENEL MERKEZ

 06 NİSAN 2011

Değerli Meslektaşlarımızı Bekliyoruz!

GSS'nin sigortası 'atıyor': Sağlıkçılar halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyor!

Sağlık alanında görev yapan meslek örgütleri, vatandaşları Genel Sağlık Sigortası ile giderek daha fazla gaspedilen sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırmak üzere, bugün (9 Şubat 2012) TTB'de bir basın toplantısı düzenlediler.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Dr. Çetin Erdolu, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür, Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu, Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Gülten Koç ve Devrimci Sağlık İş Sendikası İç Anadolu Bölge Temsilcisi Sevinç Hocaoğulları'nın katıldığı basın toplantısında, sağlık alanındaki 12 örgütün çağrısı ile 11 Mart'ta Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi'nin gerçekleştirileceği duyuruldu.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Meslektaşlarımız,

Web sayfamızdan 30 Aralık 2011 günü Flash TV 19:30 Haber Bülteninde yayımlanacağını  bildirdiğimiz “2000 İranlı hemşire”  konusunda ki demecimiz 02 Ocak 2012 günü yayımlanmıştır.

BEKLEDİĞİMİZ YÖNETMELİK ÇIKTI

Değerli Meslektaşlarımız,

2008 Temmuzundan bu yana çıkmasını beklediğimiz Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği 08 Mart 2010 günü Resmi Gazetede (R.G:  08 Mart 2010,Sayı:  27515) yayımlanmıştır. Devamı için tıklayınız

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım